مشاعره جالب

مشاعره (مشاجره) جالب و خواندنی چند شاعر:

حافظ شیرازی:

اگر آن ترک شیرازی ، بدست آرد دل ما را

به خال هندویش بخشم ، سمرقند و بخارا را

صائب تبریزی:

اگر آن ترک شیرازی ، بدست آرد دل ما را

به خال هندویش بخشم ، سر و دست و تن و پا را 

هر آنکس چیز می بخشد ، ز مال خویش می بخشد

نه چون حافظ که می بخشد ، سمرقند و بخارا را

شهریار:

اگر آن ترک شیرازی ، بدست آرد دل ما را

به خال هندویش بخشم ، تمام روح اجزا را 

هر آنکس چیز می بخشد ، بسان مرد می بخشد

نه چون صائب که می بخشد، سر و دست وتن وپا را

سر و دست و تن و پا را ، به خاک گور می بخشند

نه بر آن ترک شیرازی ، که برده جمله دلها را

خانم دریایی:

اگر آن ترک شیرازی ، بدست آرد دل ما را

خوشا بر حال خوشبختش ، بدست آورده دنیا را 

نه جان و روح می بخشم ، نه املاک بخارا را

مگر بنگاه املاکم؟ چه معنی دارد این کارا؟ 

و خال هندویش دیگر ، ندارد ارزشی اصلا

که با جراحی صورت ، عمل کردند خال ها را 

نه حافظ داد املاکی ، نه صائب دست و پاها را

فقط می خواستند اینها ، بگیرند وقت ماها را

آقای کامران سعادتمند:

اگر آن ترک شیرازی ، بدست آرد دل ما را

نه او را دست و پا بخشم ، نه شهری چون بخارا را 

همان دل بردنش کافی ، که من را بی دلم کرده

نمی خواهم چو طوطی من ، بگویم این غزلها را 

غزل از حافظ و صائب ، و یا دریایی بی ذوق

و یا آن شهریار ترک ، که بخشد روح اجزا را 

میان دلبر و دلدار ، نباشد حرفِ بخشیدن

اگر دلداده می باشید ، مگویید این سخن ها را

حجت الاسلام پاشاپور(عارف تهرانی):

اگر آن ترک شیرازی ، بدست آرد دل ما را

شعار و حرف پُر کرده ، تمام ادعاها را 

یکی بخشیده چون حافظ ، سمرقند و بخارا را

یکی چون صائبِ تبریز ، سر و دست و تن و پا را 

از این سو شهریار داده ، تمام روح اجزا را

از آن سو بانو دریایی ، گرفته حال ماها را 

سعادتمند شاعر نیز ، فقط گفت و نداد هرگز

نه ملک و نه بخارایی ، نه روح و نه تن و پا را 

ولی من می شناسم کس ،که او نه گفت و نه دم زد

بدون حرف عمل کرده ، تمام ادعاها را 

کسی که خانمانش را ، رها از بهر جانان کرد

بدون منتی بخشید ، سر و دست و تن و پا را 

و او آهسته و آرام ، برای عشق محبوبش

فدا کرده به گمنامی ، تمام روح و اجزا را 

اگر خواهی بدانی کیست ، وجودت از سجود اوست

تمامی خودش را داد ، به ما بخشیده دنیا را 

نه گفتش ترک شیرازی ، نه گفتش خال هندویش

و او نامش شهید است او ، عمل کرد ادعاها را ...

♡شادی روح شهدا صلوات

 

/ 0 نظر / 41 بازدید