نمونه سوالات زیست دوم

 

فصل 2

 

1-کدام عبارت نادرست است؟

 

1)زنجیره نشاسته بدون انشعاب یا گاه انشعاب دار است.            

2)پلی ساکاریدها بیشتر در ساختار سلول و نیز استحکام آنها نقش دارند.

3)از هیدرولیز گالاکتوزقند گلوکز و آب تولید می شود.

4)هیدرولیز سلولز در بدن گاو و موریانه امکان پذیر است.

 

2-کدام یک در گرمای زیاد خواص خود را از دست نمی دهد؟

1)لسیتین                   2)رنین                3)گاماگلوبولین                     4)کازئین

 

3-فراوان ترین هیدرات کربن موجود در طبیعت کدام است؟

1)ساکارز                  2)سلولز                    3)گلیکوژن                 4)نشاسته

 

4- هر گاه 7مولکول آمینو اسید با هم ترکیب شوند چند مولکول آب حاصل می شود؟

1)6                  2)7                     3)14                      4)12

 

5- فراوان ترین مواد موجود در سلول جانوری کدامند؟

1)پروتئین ها                   2)چربی ها               3)نمک های معدنی          4)هیدرات های کربن

 

6- اهمیت ساخته شدن هیدرات ها کربن درشت مولکول در چیست؟

1)صرفه جویی در محل ذخیره     2)شباهت به ترکیبات دیگر سلول

3)آسانی مصرف                       4)دارا بودن انرژی زیادتر

 

7-در مورد ویژگی های آنزیم ها کدامیک از موارد زیر صحیح است؟

1)همه ی آنزیم ها درPHنسبتاً قلیایی فعالیت می کنند.

2)همه ی آنزیم ها از جنس پروتئین بوده و عمل آنها اختصاصی است.

3)هر آنزیم به طور اختصاصی عمل می کند ولی جنس شیمیایی آن پروتئینی یا غیر پروتئینی است.

4)هر آنزیم بر روی یک دسته خاص از غذاها اثر دارد و نوعPH محیط مهم نیست.

 

8- شباهت نشاسته ، سلولزو گلیکوژن از چه نظر بیش تر است؟

1)نوع آرایش واحد های ساختمانی  2)نوع آنزیم هایی که بر آنها اثر می گذارند

3)نوع واحد های ساختمانی   4)تعداد واحد های ساختمانی

 

با توجه به معادله ی زیر به پرسش ها پاسخ دهید :           

C6H12O6 + C6H12O6  <---مادهB----C12H22O11 + H2O

A                                      C                           D   

 

9- مادهB  از کدام گروه است؟

1) قند ساده         2) لیپید        3) اسید نوکلئیک        4) پروتئین

 

10- معادله از چه نوع است؟

1) سنتزآبدهی      2) اکسیداسیون گلوکز    3) هیدرولیز     4) تنفس هوازی

 

11-اگر مادهD به مقدار زیاد در سلول حاصل آید نامش را چه می گذارند؟

1) فرآورده متابولیسم     2) فعال کننده آنزیم      3) ذخیره غذایی     4) ماده دفعی

 

12- مادهC را چه می نامند؟ 

 1) دی ساکارید     2) مالتوز     3) ساکاروز    4) لاکتوز

 

13- علت اختصاصی بودن عمل آنزیم چیست ؟

  1) نوع PH محیط    2) نوع آنزیم ترشح کننده   3) درشتی مولکول  4) شکل مولکول

 

 

15- دمای زیاد به این سبب باعث مرگ جانداران می شود که:

 1) آنزیم ها را غیر فعال می کند.  

2) تجزیه ی ترکیبات آلی را به همراه دارد . 

3) مواد سمی ایجاد می شود.        

4) PHبدن را تغییر می دهد.

 

16- انرژی مورد استفاده سلول از چه ماده ای تاً مین می شود؟

1) هیدرات های کربن       2) قندهای ساده    3) آدنوزین تری فسفات     4) تری گلیسریدها

 

17- کدام هیدرات کربن از گیاهان حاصل نمی آید؟

1) گلوکز   2) سلولز   3) گالاکتوز     4) نشاسته

 

18- هیدرات های کربن در درجه اول به کدام منظور در سلول مصرف می شود؟

1) ساختن پروتوپلاسم   2) تولید انرژی     3) ذخیره سازی غذا     4) تنظیم فعالیت های سلول

 

19- منبع مستقیم و عمومی تاً مین انرژیATP در سلول چیست؟ 

 1) گلوکز   2) ADP   3) نشاسته   4) هر گونه قند

 

20- کدام یک صرف انرژی را در بدن جانداران بهتر به اثبات می رساند؟

1) حرکت        2) تولید گرما     3) سنتز مواد      

/ 0 نظر / 19 بازدید