*جزیره کوچک زیبای من...*
 
نويسندگان
لینک دوستان

 

فصل 2

 

1-کدام عبارت نادرست است؟

 

1)زنجیره نشاسته بدون انشعاب یا گاه انشعاب دار است.            

2)پلی ساکاریدها بیشتر در ساختار سلول و نیز استحکام آنها نقش دارند.

3)از هیدرولیز گالاکتوزقند گلوکز و آب تولید می شود.

4)هیدرولیز سلولز در بدن گاو و موریانه امکان پذیر است.

 

2-کدام یک در گرمای زیاد خواص خود را از دست نمی دهد؟

1)لسیتین                   2)رنین                3)گاماگلوبولین                     4)کازئین

 

3-فراوان ترین هیدرات کربن موجود در طبیعت کدام است؟

1)ساکارز                  2)سلولز                    3)گلیکوژن                 4)نشاسته

 

4- هر گاه 7مولکول آمینو اسید با هم ترکیب شوند چند مولکول آب حاصل می شود؟

1)6                  2)7                     3)14                      4)12

 

5- فراوان ترین مواد موجود در سلول جانوری کدامند؟

1)پروتئین ها                   2)چربی ها               3)نمک های معدنی          4)هیدرات های کربن

 

6- اهمیت ساخته شدن هیدرات ها کربن درشت مولکول در چیست؟

1)صرفه جویی در محل ذخیره     2)شباهت به ترکیبات دیگر سلول

3)آسانی مصرف                       4)دارا بودن انرژی زیادتر

 

7-در مورد ویژگی های آنزیم ها کدامیک از موارد زیر صحیح است؟

1)همه ی آنزیم ها درPHنسبتاً قلیایی فعالیت می کنند.

2)همه ی آنزیم ها از جنس پروتئین بوده و عمل آنها اختصاصی است.

3)هر آنزیم به طور اختصاصی عمل می کند ولی جنس شیمیایی آن پروتئینی یا غیر پروتئینی است.

4)هر آنزیم بر روی یک دسته خاص از غذاها اثر دارد و نوعPH محیط مهم نیست.

 

8- شباهت نشاسته ، سلولزو گلیکوژن از چه نظر بیش تر است؟

1)نوع آرایش واحد های ساختمانی  2)نوع آنزیم هایی که بر آنها اثر می گذارند

3)نوع واحد های ساختمانی   4)تعداد واحد های ساختمانی

 

با توجه به معادله ی زیر به پرسش ها پاسخ دهید :           

C6H12O6 + C6H12O6  <---مادهB----C12H22O11 + H2O

A                                      C                           D   

 

9- مادهB  از کدام گروه است؟

1) قند ساده         2) لیپید        3) اسید نوکلئیک        4) پروتئین

 

10- معادله از چه نوع است؟

1) سنتزآبدهی      2) اکسیداسیون گلوکز    3) هیدرولیز     4) تنفس هوازی

 

11-اگر مادهD به مقدار زیاد در سلول حاصل آید نامش را چه می گذارند؟

1) فرآورده متابولیسم     2) فعال کننده آنزیم      3) ذخیره غذایی     4) ماده دفعی

 

12- مادهC را چه می نامند؟ 

 1) دی ساکارید     2) مالتوز     3) ساکاروز    4) لاکتوز

 

13- علت اختصاصی بودن عمل آنزیم چیست ؟

  1) نوع PH محیط    2) نوع آنزیم ترشح کننده   3) درشتی مولکول  4) شکل مولکول

 

 

15- دمای زیاد به این سبب باعث مرگ جانداران می شود که:

 1) آنزیم ها را غیر فعال می کند.  

2) تجزیه ی ترکیبات آلی را به همراه دارد . 

3) مواد سمی ایجاد می شود.        

4) PHبدن را تغییر می دهد.

 

16- انرژی مورد استفاده سلول از چه ماده ای تاً مین می شود؟

1) هیدرات های کربن       2) قندهای ساده    3) آدنوزین تری فسفات     4) تری گلیسریدها

 

17- کدام هیدرات کربن از گیاهان حاصل نمی آید؟

1) گلوکز   2) سلولز   3) گالاکتوز     4) نشاسته

 

18- هیدرات های کربن در درجه اول به کدام منظور در سلول مصرف می شود؟

1) ساختن پروتوپلاسم   2) تولید انرژی     3) ذخیره سازی غذا     4) تنظیم فعالیت های سلول

 

19- منبع مستقیم و عمومی تاً مین انرژیATP در سلول چیست؟ 

 1) گلوکز   2) ADP   3) نشاسته   4) هر گونه قند

 

20- کدام یک صرف انرژی را در بدن جانداران بهتر به اثبات می رساند؟

1) حرکت        2) تولید گرما     3) سنتز مواد          4) تجزیه مواد

 

21- کدام فرآیند در برگیرنده ی فرآیندهای دیگر است ؟

1) فتوسنتز   2) متابولیسم    3) تنفس     4) تغذیه

 

22- کدام یک عمل آمیلاز را نشان می دهد؟

1) نشاسته             گلوکز

 2) نشاسته            مالتوز 

 3) گلیکوژن              گلوکز   

 4) مالتوز               فروکتوز

فصل 3

 

23- کدام یک بین تریکودینا و سلول های سازنده ی بدن انسان مشابه نیست؟

1) وجود هسته          2) مژه          3) غشای پلاسمایی      4) دهان سلولی

 

24- اگر در زیر میکروسکوپ اندازه ی واقعی یک نمونه 100 میکرون و اندازه ی تصویر 80 میلی متر باشد کدام یک مقیاس آن است؟

1)800/1                     2)80/1               3)20/1                    4) 40/1

 

25- کدام یک در سلول سرخس عمل گوارش سلولی را انجام می دهد؟

1) لیزوزوم            2) واکوئل مرکزی         3)   کلروپلاست          4) سانتریول

 

26- به ترتیب در سلول کلرانشیم و آنابنا محل ریبوزوم ها کجاست؟

1) استروما- ماتریکس    2) ماتریکس- سیتوپلاسم    3) سیتوپلاسم- استروما    4) ماتریکس- استروما

 

27- کدام یک مثالی از اگزوسیتوز است؟

1) بیگانه خواری        2) ترشح آنزیم        3) جذب مایعات از محیط          4) مبادله مواد جامد بامحیط

 

28- کدام اندامک در سلول های بشره پوست آدمی وجود دارد اما در سلول های بشره برگ گیاهان گلدار یافت نمی شود؟

1) سانتریول           2) غشای پلاسمایی        3) میتوکندری         4) ریبوزوم

 

29- کدام یک از موارد زیر در خلاف جهت شیب غلظت صورت می گیرد؟

1) اسمز      2) انتشار تسهیل شده         3) انتشار ساده          4) انتقال فعال

 

30- کدام یک از اندامک های زیر در فعالیت های تنفس دخالت دارد؟

1) شبکه آندوپلاسمی       2) میتوکندری     3) دستگاه گلژی         4) لیزوزوم

 

 

32- ساخته شدن پروتئین ها از اسیدهای آمینه بر روی کدام بخش از سلول صورت می گیرد؟

1) دستگاه گلژی               2) میتوکندری                3) ریبوزوم               4) سانتریول

 

33- ترشح مواد توسط کدام یک از اندامک ها صورت می گیرد؟

1) پلاست ها            2) شبکه آندوپلاسمی           3) ریبوزوم             4) دستگاه گلژی

 

34- کدام یک از اندامک های زیر در عمل ذخیره مواد نقش ندارد؟

1) دستگاه گلژی                   2) لیزوزوم                  3) پلاست ها              4) واکوئل ها

 

35- به طور معمول خروج آنزیم ها از سلول های غدد گوارشی بر مبنای کدام است؟

1) اگزوسیتوز و مصرف انرژی       2) اگزوسیتوز بی مصرف انرژی   

3) انتشار تسهیل شده             4) انتشار ساده

 

36- از ضمائم ذیل کدام بر روی شبکه آندوپلاسمی قرار دارد؟

1) ریبوزوم                2) لیزوزوم               3) سانتریول                4) میتوکندری

 

37- فشار اسمزی با کدام عبارت بهتر بیان می شود؟

1) تمایل به جذب آب         2) هرگونه محلول آب دار   

3) محلول غلیظ               4) محیط داخل سلول

 

38- نمک از قدیم به عنوان ماده ضد عفونی کننده به کار می رفته است

 زیرا این ماده در سلول باکتری ها:

1) حالت پلاسمولیز پدید می آورد.   2) ایجاد مسمومیت می کند.

3) دستگاه آنزیمی را مختل می کند . 4) مانع فرآیندهای رشد می شود.

 

39- منشاً احتمالی ریبوزوم ها کدام است؟

 1) هسته        2) کروموزوم     3) هستک     4) میتوکندری

 

40- کدام صحیح است؟

1) اسمز برای مایعات و انتشار برای گازهاست.   

2) اسمز حالت خاصی از انتشار است.

3) در اسمز بر خلاف انتشار پرده وجود ندارد .

4) در اسمز مواد از جای بیشتر به محل کمتر می روند.

 

41- وظیفه تنظیم مقدار آب در سلول بر عهده کدام اندامک است؟

1) لیزوزوم                               2) واکوئل             

3) شبکه آندوپلاسمی               4) غشای پلاسمایی

 

42- علت نرم شدن گوشت قبل از فساد در شرایط معمولی چیست؟

1) ازبین رفتن دیواره سلولی      2) پاره شدن غشای لیزوزوم ها 

3)پاره شدن غشای واکوئلی      4) فعالیت میکروب ها

 

43- گرم ترین اندام داخلی کبد است. پس در سلول های کبدی……… باید فراوان باشند.

1) ریبوزوم ها          2) دستگاه گلژی           3) میتوکندری ها            4) لیزوزوم ها

 

44- کدام عامل در تعیین شکل سلول نقش بیشتری دارد؟

1) کار        2) حجم           3) ترکیبات درونی        4) محیط زیست

 

45- ساخته شدنATP از ADP در داخل کدام یک صورت می گیرد؟

1) شبکه آندوپلاسمی               2) ریبوزوم                 3) میتوکندری           4) دستگاه گلژی

 

46- اگر یک نمونه میکروسکوپی۰/۵mmداشته باشد طول آن در میکروسکوپی

 با بزرگنمایی کلی 100 چقدر خواهد بود؟

1) 500 میلی متر    2) 50 میلی متر  3) 5 میلی متر    4) 5/0 میلی متر

 

47- تورژسانس در گیاهان هنگامی است که:                                                                                                                 1) فشار اسمزی درون سلول کمتر از بیرون سلول است.                        

2) فشار اسمزی درون سلول بیشتر از بیرون سلول است.

3) سلول با انتقال فعال مقداری آب از دست بدهد .                                 

4) فشار اسمزی بیرون و درون سلول برابر باشد.

 

48- کدام یک در سلول های مختلف فرق می کند؟

1) میتوکندری                   2) ریبوزوم                   3) DNA    4) گلژی

فصل 4

 

49- کدام یک عمل نوروگلیا نیست؟

1) تغذیه                   2) عایق سازی              3) حفاظت             4) پاسخ به محرک

 

50- در کدام یک بافت پوششی از نوع استوانه ای یک لایه ای و

در کدامیک سنگفرشی چند لایه ای است؟

1) مری– مویرگ           2) روده – مری

3) نفرون – پوست        4) اتاقک هوایی شش ها – نای

 

51- کدام سلول زیر فاقد واکوئل است؟

1)پارانشیم                   2)اسکلرئید                 3)کلرانشیم             4)هیچکدام

 

52- کدام یک در موردسلول ماهیچه قلبی صحیح نیست؟

1)چند هسته ای است       2)مخطط است        3)تک هسته ای است       4)موارد 1و2

 

54-کدام بافت ها ی گیاهی نقش مشابه بافت های غضروفی واسخوانی در جانوران دارند؟

1)تراکئیدها وکلرانشیم        2)کلرانشیم واسکلرئیدها        3)فیبرها وتراکئیدها        4)کلانشیم وفیبرها

 

55- اسکلرئید وفیبر به ترتیب جزء کدام سلول ها هستند؟

1)کلانشیم ،اسکلرانشیم        2)اسکلرانشیم ،پارانشیم

3)اسکلرانشیم ،اسکلرانشیم        4)اسکلرانشیم ،کلانشیم

 

56- کم بودن ضخامت منطقه پوست وقرار گرفتن دسته آوندهای چوب-آبکش روی چند دایره ی متحد المرکز ویژگی کدام گیاه است؟

1)لوبیا             2)ذرت            3)کاج                   4)نخود

 

57-بافت های جانوری به این علت از بافت های گیاهی نرم ترند که:

1)سیتوپلاسم رقیق تری دارند.   2)تعداد سلول های کمتری دارند. 

3)سلول هایشان کوچکتر است.   4)سلول هایشان دیواره اسکلتی ندارد. 

 

58- گوناگون ترین سلول ها را در کجا می تون یافت؟

1)خون             2)ماهیچه              3)پوشش دهان                 4)دیواره ی معده

 

59-انقیاض در کدام یک سریع تر صورت می گیرد؟

1)دیواره ی مری                2)دیواره ی معده                 3)دیواره ی رگ           4)دیافراگم

 

60-بافت غده ای در واقع نوعی بافت……… است؟

1)پوششی             2)پیوندی               3)مخاطی            4)مستقل

 

61-دفع مواد به صورت وزیکول چه نام دارد و در سلول های کدام بافت دیده می شود؟

1)فاگوسیتوز- سلول های ترشحی    2)آندوسیتوز- بافت چربی

3)اگزوسیتوز- بافت ترشحی             4)آندوسیتوز- بافت پیوندی

 

62- واکوئل ها در کدام یک از سلول های زیر تمایز یافته است؟

1)نورون                              2)سلول کبدی

3)سلول بافت پارانشیم          4)سلول بافت چوب پنبه

 

63-در کدام گروه از بافت های زیر قرابت ساختمانی وجود دارد؟

1)پوششی- غده ای- پیوندی     2)پیوندی- غضروفی- استخوانی   

3)پارانشیم- تراکئیدها- آوندها    4 )فیبر چوبی- فیبر سلولزی-تراکئیدها

 

64-آوندهای چوبی اصولاًبه کجا ختم می شوند؟

1)ساقه               2)برگ             3)گل               4)میوه

 

65-سلول های کلانشیمی از چه نظر با سلول های پارانشیمی شباهت دارند؟

1)قطر دیواره           2)زنده بودن          3)شکل ظاهری          4)محل پیدایش

 

66-مطمئن ترین راه تشخیص مقطع میکروسکوپی ساقه از ریشه کدام است؟

1)وضع استوار آوند ها        2)وجود تارهای کشنده          

3)قطر استوانه مرکزی        4)وجود سبزینه

فصل 5

 

67- اگر رگ لنفی تنه دچار آسیب شود اختلال در جذب کدام ماده رخ می دهد؟

 

1) کلسترول           2) ویتامین B1     3) آلبومین           4) گلوکز

 

68- پروتئین بزاق که خاصیت آنزیمی ندارد کدام است؟    1

) آمیلاز             2) پتیالین             3) لیزوزیم              4) موسین

 

69- کدام ماده زیر در کیموس معده وجود ندارد؟  

  1) پلی پپتید               2) اسید آمینه          3) اسید چرب           4) نشاسته

 

70- دستگاه گوارش گنجشک فاقد کدام بخش است؟

 1) سنگدان        2) چینه دان         3) روده         4) کیسه های معده

 

71- چینه دان و سنگدان جزء کدام بخش از دستگاه گوارشی است؟

 1) مری و مری  2) مری ومعده   3) معده و معده   4) معده و مری

 

72- تجزیه سلولزبیش تر در کدام بخش از دستگاه گوارش گاو صورت می گیرد؟

1) شیردان                2) سیرابی                  3) هزارلا                4) نگاری

 

73- به طور معمول نوع تغذیه در دوزیستان نوزاد و بالغ به ترتیب کدام است؟

1) علفخوار- گوشتخوار     2) هردو علفخوار      3) گوشتخوار- همه چیز خوار         4) همه چیزخوار- گوشتخوار

 

74- رنین در کجا ترشح شده وبر چه ماده ای اثر می کند؟

1) معده- آلبومین تخم مرغ         2) معده- کازئین     

3) دوازدهه- کازئین         4) دوازدهه- آلبومین تخم مرغ

 

75- دریچه پیلور در کجا قرار دارد؟                                                                                                                      1) بین معده و روده کوچک    2) بین مری و معده  

3) بین روده کوچک و روده بزرگ  4) بین روده بزرگ و راست روده

 

76- موسین  چه نوع ماده ای است ونقش عمده آن در جانوران کدام است؟

1) گلیکولیپید- ضدعفونی کردن مجاری                              2) گلیکوپروتئین- لغزندگی مجاری

3) گلیکولیپید- لغزندگی مجاری                                       4) گلیکوپروتئین- ضدعفونی مجاری

 

77- لایه های دیواره لوله گوارشی از داخل به خارج عبارتند از:

1) مخاطی– ماهیچه ای – پیوندی                   2) پیوندی – مخاطی – ماهیچه ای

3) مخاطی– پیوندی – ماهیچه ای                   4) پیوندی – ماهیچه ای – مخاطی

 

78- هر یک از مواد غذایی: یون ها– آب و اسیدهای آمینه در روده به ترتیب طبق کدام پدیده جذب می شوند؟

1)انتقال فعال– اسمز – انتشار                     2) انتشار – انتشار – انتقال فعال

3) انتشار– اسمز – انتشار                          4) انتقال فعال – اسمز – انتقال فعال

 

79- کدام یک به جذب قندهای ساده از سلول های پوششی مخاط روده کمک می کند؟

1) سدیم               2) پتاسیم                   3) کلسیم                  4) آمینواسیدها

 

80- فعالیت های تغذیه ای به کدام منظور صورت می گیرند؟

1) رشد و ترمیم                      2) ماده سازی و رشد               

3) کسب ماده و انرژی              4) متابولیسم

 

81- گیاه سبز نیترات را برای کدام منظور لازم دارد؟

1) نشاسته سازی                2) تنفس               3) پروتئین سازی           4) فتوسنتز

 

82- گیاهان مواد آلی را بیش تر به کدام صورت ذخیره می کنند؟

1) چربی                   2) پروتئین                3) پلی ساکارید                 4) گلوکز

 

83- کدام یک از جانوران علفخوار زیر قادر است به نحو مؤثرتر و بیش تر از فرآورده های حاصل از تخمیر گلوکز سود ببرد؟

1) اسب                   2) فیل                     3) قورباغه نوزاد                    4) بز

 

84- در ترکیب کدام ماده موسین وجود دارد؟

 1) بزاق           2) صفرا          3) پپسین        4) فاکتور داخلی معده

 

85- در هنگام افزودن رنین به شیر جهت ایجاد پنیر دمای شیر در چه حدودی باید باشد؟

1) 100 درجه سانتی گراد    2) حدود 70 درجه        3) حدود 37 درجه        4) حدود 15 درجه

 

86- بعد از صرف غذا چرا انجام فعالیت های شدید بدنی زیان بار است؟

1) ترشح شیره معده زیادتر از حد معمول می شود.           

2) حرکات لوله گوارش تندتر از حدمعمول می شود.

3) عمل آنزیم ها کندتر ازحد معمول می شود .                

4) جریان خون در لوله گوارش کاهش می یابد.

 

87- آنزیم ضد عفونی کننده دهان چه نام دارد؟ 

 1) موسین      2) لیزوزیم       3) پتیالین       4) لیزوزوم

 

فصل 6

 

88- کدام یک جزء ظرفیت حیاتی نیست؟ 

1) هوای جاری      2) هوای ذخیره دمی    3) هوای ذخیره بازدمی  4) هوای باقیمانده

 

90- مرطوب بودن دائمی پوست بدن در کرم خاکی بیش تر به چه منظوی صورت گرفته است؟

1) دفع حرارت            2) سهولت حرکت              3) سهولت رشد                4) جذب اکسیژن

 

91- سطح مبادله گازها در دستگاه تنفسی جانوران ساکن خشکی به طور عموم از چه بافتی است و چه مشخصاتی دارد؟

1) پوششی- وسیع- نازک و مرطوب

2) پوششی ساده- مرطوب- وسیع و نازک

3) پیوندی- وسیع– نازک و مژکدار                                        

4) پیوندی- نازک- پرخون ودارای مایع مخاطی

 

92- هرمولکول هموگلوبین چند اتم اکسیژن را حمل می کند؟

1) 2           2) 4          3) 6            4) 8 

 

93- کدام دسته از سلول های زیر در برابر کمبود اکسیژن حساس تر است؟

1) خون                  2) ماهیچه                 3) کبد                   4) نخاع

 

94- کدام ماده در نقاط مرتفع عمل تنفس را تسهیل می کند؟

1) اریتروپویتین             2) رنین              3) کربنیک انیدراز               4) سورفاکتانت

 

95- اگر سطح داخلی کیسه ها ی هوایی مرطوب نباشد عمل انتقال گازها متوقف می شود زیرا:

 

1) سلول های جدار کیسه هوایی درPH خنثی عمل می کنند. 

2) میان هوای داخل کیسه ها و آب اختلاف فشار برقرار می شود.

3) ماده غذایی لازم برای فعالیت به سلول های جداره نمی رسد. 

4) اکسیژن به صورت محلول در آب قابل انتقال است.

 

96- مقدار حجم تنفسی در فردی با هوای جاری 5/0 لیتر و

تعداد حرکات تنفس 12 بار در دقیقه چقدر است؟

1) 6 میلی لیتر                  2) 60 لیتر            

3) 600 میلی لیتر              4) 6000 میلی لیتر

 

فصل 7

 

97- میاستنی گراویس در نتیجه ی کدام یک از موارد زیر ایجاد می شود؟

1) خود ایمنی                2) عفونت              

3) تخریب گلبول قرمز      4) افزایش یون سدیم پلاسما

 

98- موجQRS همزمان با کدام یک از وقایع زیر است؟

1) بسته شدن دریچه های دهلیزی و بطنی

2) باز شدن دریچه های دهلیزی وبطنی

3) بسته شدن دریچه های سینی

4) موارد2و3

 

99- مسیر پروتوپلاستی و غیر پروتوپلاستی در محل…… یکسان هستند:

1) پریسیکل                  2) آندودرم                     3) پوست                4 ) روپوست

 

100- در هنگام کهیر کدام یک افزایش می یابد ؟

1)لنفوسیت            2) ائوزینوفیل             3)نوترفیل           4)ائوزینوفیل ولنفوسیت

100- در هنگام کهیر کدام یک افزایش می یابد ؟

1)لنفوسیت            2) ائوزینوفیل             3)نوترفیل           4)ائوزینوفیل ولنفوسیت

 

101-کدام سلول قادر به فاگوسیتوزنیست ؟

1)نوتروفیل      2)نوعی لنفوسیت      3)ماکروفاژ           4)مونوسیت

 

102-در سیاهرگ های کدام یک دریچه های لانه کبوتری وجود دارد؟

1) گردن               2) سر               3) شانه                4) بازو

 

103- سلول های کدام ، سکرتین ترشح می کنند؟  

 1) معده    2)ابتدای روده باریک     3) غدد درون ریز لوزالمعده     4) کبد

 

104- در فرآیند انعقاد خون ، کدام نقش آنزیمی دارد؟

  1) پروترومبین        2) ترومبین         3) فیبرین           4) فیبرینوژن

 

105- دریچه ی سینی سرخرگ ششی انسان سالم، مانع برگشت خون به کدام حفره قلبی می شود؟

1) بطن راست                    2) دهلیز راست                  3) بطن چپ                     4) دهلیز چپ

 

106- کدام بافت لایه ی بیرونی مری را تشکیل می دهد؟  

1) پیوندی         2) پوششی ساده         3) پوششی مرکب      4) ماهیچه ای

 

107- وضعیت دریچه های قلبی همزمان با بخشی از الکتروکاردیوگرام که با علامت سؤال مشخص شده است، چگونه است؟

1) همه بسته اند .                               2) همه باز هستند.      

3) دهلیزی– بطنی باز و سینی بسته اند.  4) دهلیزی – بطنی بسته و سینی باز هستند.

 

108- نفوذ پذیری مویرگ ها در کدام یک کم تر از بقیه است؟

1) شش         2) ماهیچه           3) کبد           4) مغز

 

109- در چه مرحله ای  از چرخه ضربان قلب دریچه های سینی باز می باشند و در یک چرخه ضربان قلب زمان انبساط دهلیزها چقدر است؟      

1) انقباض بطن ها ، 1/0 ثانی              2) انقباض دهلیزها ، 3/0 ثانیه

3) انبساط بطن ها ، 1/0 ثانیه              4) انقباض بطن ها ، 7/0 ثانیه

 

110- در کدام حالت زیر در دوران بارداری ممکن است از طرف مادر برای جنین عارضه به وجود آید؟

1)Rh پدر منفی–Rh  مادر مثبت                                       2) Rh جنین منفی – Rh مادر منفی

3)Rh مادر مثبت – Rh جنین منفی                                      4) Rh جنین مثبت –Rh  مادر منفی

 

111- اگر فردی هیچ کدام از آنتی ژن های گروه های خونی و Rh را نداشته باشد و فردی هر سه نوع آنتی کور را دارا باشد به ترتیب عبارتند از:       

1) O منفی و AB مثبت                      2) O مثبت و AB مثبت

3) O منفی و AB منفی                      4) O مثبت و AB منفی

 

112- فاصله دو موجQRS در الکتروکاردیوگرام فردی 6/0 ثانیه است ، قلب این فرد در دقیقه چند ضربان دارد؟

1) 86                      2) 75                     3) 100                     4) 70

 

113- سه قطره خون از فردی را روی تیغه شیشه ای قرار داده به آن ها

به ترتیب آنتی کورهای A و Bاضافه می کنیم، در قطره هایی که آنتی کورهای

 B وDاضافه شده رسوب تشکیل می شود نوع گروه خونی و Rh کدام است؟

1) AB  منفی          2) B مثبت          3) B منفی          4) O منفی

 

114- کدام فاقد دستگاه گردش خون است؟

1) عروس دریایی            2) عقرب           3) کرم خاکی             4) مگس

 

115- فشارخون در کدام رگ ماهی نسبت به دیگر رگ ها بیش تر است؟

1) آئورت شکمی                    2) آئورت پشتی          

 3) سیاهرگ اصلی پیشین        4) سیاهرگ اصلی پشتی

 

116- در گردش خون ماهی ، خونی که در آئورت شکمی و آئورت پشتی وجود دارد به ترتیب چه نوع است؟

1) تیره– روشن                    2) روشن – تیره              3) روشن – روشن             4) تیره – تیره

 

117- نقش حلقه کاسپاری در گیاه سویا عبارت است از جلوگیری از عبور شیره خام….

1) از مسیر خارج سلولی            2) از مسیر درون سلولی

3) به طریق انتقال فعال               4) از طریق آندودرم

 

118- سلول های نگهبان روزنه در ساقه از تمایز کدام سلول ها به وجود می آیند؟

1) پوست                     2) بافت های هادی                    3) اپیدرم                   4) بافت زمینه ای

 

119- تارکشنده….است:

1) چند سلول اپیدرمی طویل         2) چند سلول پارانشیمی طویل

3) دنباله ای از سلول های اپیدرمی  4) دنباله ای از پارانشیم پوستی

 

120- کدام ویژگی ساختاری  ، سلول های نگهبان روزنه هوایی را

برای کاری که انجام می دهند سازگار ساخته است؟

1) فقدان واکوئل                                2) فقدان کلروپلاست            

3) غیر یکنواخت بودن دیواره سلولی       4) غیر یکنواخت بودن پوستک

 

121- مؤثرترین عامل در صعود شیره خام کدام است؟

1) فشار ریشه ای          2) تعرق برگ ها            3) مویین بودن آوندها             4) متابولیسم سلول ها

 

12- هنگام بسته شدن روزنه های هوایی تورژسانس مربوط به کدام سلول هاست؟

1) روزنه ای             2) روپوستی             3) پارانشیم پایینی میان برگ        4) پارانشیم بالایی میان برگ

 

123- به طور معمول شدت تعرق در کدام یک از بخش های زیر بیش تر است؟

1) بشره دارای کوتیکول             2) ساقه دارای عدسک

3) سطح تحتانی برگ                4) سطح فوقانی برگ

 

124- تعرق و فتوسنتز چه اثری بر غلظت شیره پرورده دارند؟

1) افزایش– کاهش              2) کاهش – افزایش              

3) افزایش – افزایش               4) کاهش – کاهش

 

125- افزایش نسبی دما و رطوبت هوا به ترتیب چه اثری بر تعرق دارد؟

1) افزایش– کاهش                2) کاهش – افزایش

3) کاهش – کاهش               4) افزایش – افزایش

 

126- تغییرات توأم شدت تعرق و تعریق در یک گیاه به چه ترتیب است؟

1) افزایش– افزایش                 2) کاهش – افزایش            

3) کاهش – بی تغییر             4) بی تغییر – افزایش

 

127- مصرف انرژی بیش تر در کدام یک از سلول های زیر وجود دارد؟

1) تارکشنده               2) پارانشیم پوست               3) آندودرم                 4) روزنه آبی

 

128- لخته خون شامل کدام است؟              

1) فقط گلبول های قرمز و فیبرینوژن

2) فقط گلبول های قرمز و فیبرین              

3) سلول های خون و فیبرینوژن

4) سلول های خون و فیبرین

 

129- در انعقاد خون برای تبدیل پروترومبین به ترومبین چه فاکتورهایی دخالت دارند؟

1)ترومبوپلاستین– فیبرینوژن – یون کلسیم    2) ترومبوپلاستین – یون کلسیم – ویتامین K

3) فیبرینوژن– کلسیم – ویتامین               K4) ترومبوپلاستین – ویتامین D– یون کلسیم

 

130- انقباض ماهیچه قلب دارای کدام خصوصیت است؟

1) سریع و غیر ارادی           2) سریع و ارادی             3) کند و ارادی             4) کند و غیر ارادی

 

131- در منحنی الکتروکاردیوگرام قلب بخشQRS مربوط است به :

1) انقباض دهلیزها               2) انقباض بطن ها               3) انبساط بطن ها              4) انبساط دهلیزها

 

132- هنگام انقباض بطن ها وضع دریچه های دولختی و سه لختی چگونه است؟

1) دولختی باز و سه لختی بسته است .            2) سه لختی باز و دولختی بسته است.

3) هر دو بسته اند .                                    4) هر دو بازند.

 

134- در کدام بخش از مویرگ فشار اسمزی بیش از فشار تراوشی است و نتیجه آن چیست؟

1) طرف سرخرگی– خروج آب و مواد دفعی از مویرگ            

2) انتهای سیاهرگی – ورود آب و مواد دفعی به مویرگ

3) انتهای سیاهرگی– خروج آب و مواد غذایی از مویرگ    

4) طرف سرخرگی – ورود آب و مواد غذایی به بافت

 

135- هنگام انقباض بطن ها کدام دریچه فشار بیش تری را تحمل می کند؟

1) دولختی             2) سه لختی              3) سینی آئورتی                 4) سینی ششی

 

136- در انفارکتوس مهم ترین آسیب مربوط به کدام لایه می شود و علت آن مسدود شدن کدام رگ های قلب است؟

1) میوکارد– سرخرگ            2) میوکارد – سیاهرگ         

3) آندوکارد – سرخرگ          4) آندوکارد – سیاهرگ

 

137- انتقال گازهای تنفسی در گیاهان از چه راه هایی و طبق چه مکانیسمی صورت می گیرد؟

1) آوندها– انتشار            2) لابه لای سلول ها – انتشار       

3) آوندها – انتقال فعال              4) لابه لای سلول ها – انتقال فعال

 

138- مرکز ساخته شدن گلبول های قرمز در ابتدای دوران جنینی کجاست؟

1) کیسه زرده              2) مغز استخوان                  3) کبد                 4) طحال

 

139- انتقال گلوکز در خون بر عهده کدام است؟

1) پلاسما               2) گلبول های قرمز                    3) فیبرینوژن                 4) گلبول های سفید

 

140- با آن که دیواره بطن چپ قطورتر است چرا حجم خون در دو بطن مساوی است؟

1) حجم خون بطن ها را دهلیزها معین می کنند.

2) خون بطن چپ راه درازتری را طی می کند.

3) فشار خون در بطن چپ بیش تر است.                              

4) حجم خارجی بطن چپ بیش تر است.

 

141- چرا داشتن فشار خون زیاد خطرناک است؟

1) به قلب بیهوده فشار می آید.     2) مویرگ ها پاره می شوند .

3) سرخرگ ها منبسط می شوند.      4) سیاهرگ ها منبسط می شوند.

 

142- ارزش وجود دریچه های لانه کبوتری در چیست؟          

1) یک طرفه کردن جریان خون

2) سریع تر کردن جریان خون        

3) به حرکت درآوردن خون در سرخرگ ها             

4) نگهداری خون درسیاهرگ ها

 

143- صدای اول قلب چه موقع شنیده می شود؟

1) همزمان با انقباض دهلیزها   2) همزمان با انقباض بطن ها  

3) در پایان انقباض بطن ها      4) در آغاز انقباض بطن ها

 

144- کدام یک از عوامل زیر اثر مداوم تری در جریان خون در بدن دارد؟

 

1) حرکات قفسه سینه         2) دریچه های لانه کبوتری

3) انقباض و انبساط ماهیچه ها         4) انقباض بطن ها

 

145- حرکت یک طرفه ساکارز از برگ به دمبرگ طبق کدام فرآیند صورت می گیرد؟

1) اگزوسیتوز                2) انتقال فعال                3) انتشار ساده                4) آندوسیتوز

 

146- فعالیت الکتریکی قلب نسبت به فعالیت مکانیکی آن….

1) همزمان است.                2) مقدم است .               3) تأخیر دارد.               4) رابطه ای ندارد.

 

147- به چه دلیلی آبیاری مزارع در اواسط روزهای تابستان ممکن است زیان آور باشد؟

1) دما برای سلول های گیاه افت می کند .                          2) شدت تعرق زیاد می شود.

3) شدت جذب کاهش می یابد .                                       4) فضا از بخار آب اشباع می شود.

 

148- کدام ویژگی رگ لنفی و سیاهرگ مشابه است؟

1) دریچه های یک طرفه کننده            2) لایه ماهیچه ای ضخیم

3) قابلیت انبساط زیاد                       4) قطر

 

149- در یک ضربان قلب مدت استراحت دهلیزها معمولاً چقدر است؟

1) 1/0 ثانیه                2) 3/0 ثانیه                3) 4/0 ثانیه                4) 7/0 ثانیه

 

150- اگر حجم ضربه ای در فردی 50 میلی لیتر و تعداد ضربان قلب او 90 در دقیقه باشد، برون ده کلی قلب چقدر خواهد بود؟

1) 4500 میلی لیتر            2) 5 لیتر             3) 9 لیتر                  4) 5000 میلی لیتر

 

151- احتمال حباب دار شدگی آوند چوبی در کدام حالت بیش تر است؟

1) تعرق شدید– فشار ریشه ای کم                  2) تعرق شدید – فشار ریشه ای زیاد

3) تعرق کم– فشار ریشه ای زیاد                    4) تعرق کم – فشار ریشه ای کم

 

152- هماتوکریت معرف چیست ؟

1) ظرفیت حیاتی شش ها              2) نوعی بیماری عفونی

3) میزان درصد گلبول های قرمز خون انسان     4) نوعی بیماری خونی

 

فصل 8

 

153- شبکه دوم مویرگی در اطراف کدام یک دیده نمی شود؟

1) لوله های پیچیده نزدیک        2) لوله های پیچیده دور        3) کپسول بومن          4) لوله هنله

 

154- ترشح +Hبه مجرای نفرون و باز جذب گلوکز به سلول جدار لوله نفرون به ترتیب از طریق  …….. صورت می گیرد؟

1)انتشار– انتقال فعال                    2) انتشار – انتشار

3) انتقال فعال – انتقال فعال            4) انتقال فعال – انتشار

 

155- اوره از چه طریق وارد نفرون می شود؟

1) انتشار تسهیل شده              2) انتقال فعال                  3) ترشح                    4) تراوش

 

156- در عمل تراوش مواد برای ورود به مجرای محفظه کپسول بومن از چند جدار عبور می کنند؟

1) یک                      2) دو                      3) سه                   4) چهار

 

157- در گردش خون درون کلیه وضع شبکه اول و دوم مویرگی به ترتیب از نظر تیره و روشن بودن خون چگونه است؟

1) تیره– روشن               2) روشن – روشن               3) روشن – تیره              4) تیره – تیره

 

158- مهم ترین ماده دفعی نیتروژن دار در پلاناریا و طریق دفع آن کدام است؟

1) اسید اوریک– انتقال فعال         2) اسید اوریک – انتشار      

3) آمونیاک – انتقال فعال          4) آمونیاک – انتشار

 

159- در صورتی کهPH خون کاهش یابد، کدام ماده در نفرون ترشح می شود؟

HCO3-            H +                Na+                 K+

 

160- در کلیه کدام عمل از کم شدن آب بدن جلوگیری می کند؟

1) بازجذب                2) تراوش               3) ترشح                 4) تصفیه

 

161- کدام قسمت های زیر از هر نفرون در بخش قشری کلیه قرار دارند؟

1) کپسول بومن– لوله هنله – لوله خمیده مجاور – لوله خمیده دور 

2) کپسول بومن – لوله خمیده مجاور – گلومرول – لوله خمیده دورپ

3) گلومرول– لوله خمیده مجاور – لوله هنله – لوله جمع کننده 

4) لوله جمع کننده – لوله خمیده دور – لوله هنله – کپسول بومن

 

162- مواد زاید و قابل دفع از کلیه به طور نسبی در کدام بیش تر است؟

1) سرخرگ برنده               2) سرخرگ کلیه       

 3) سیاهرگ کلیه              4) مویرگ های دومین شبکه مویرگی

 

163- پی آمد تنگ شدن سرخرگ برنده از گلومرول کدام است؟

1) کاهش فشار خون و تراوش گلومرول

2) کاهش فشارخون وعدم بازجذب شبکه دوم مویرگی

3) افزایش فشار خون و تراوش گلومرول

4) افزایش فشار خون و باز جذب در شبکه دوم مویرگی

 

164- کدام یک از موارد زیر محیط داخلی را کامل تر معرفی می کند؟

1) آب میان بافتی– خون – درون نفرون                

2) آب میان بافتی – خون – درون کیسه هوایی

3) آب میان بافتی– خون – لنف                         

4) آب میان بافتی – خون – لنف – درون لوله گوارش

 

165- کدام نیرو سبب تصفیه یا تراوش در کپسول بومن می شود؟

1) فشار اسمزی خون           2) فشار خون             3) فشار اسمزی ادرار           4) فشار ادرار

 

166- غلظت کدام ترکیبات در ادرار و پلاسمای خون به هم نزدیک تر است؟

1) گلوکز           2) اسید اوریک           3) املاح معدنی              4) اسیدهای آمینه

 

167- تنظیم کدام یک در خون از وظایف کلیه ها نیست؟

1) آب                   2) یون ها                  3) PH           4) قند

 

168- خوردن حجم مساوی از کدام یک حجم ادرار را بیش تر افزایش می دهد؟

1) آب با غلظت 9در هزار نمک                   2) آب باغلظت 20در هزار نمک

3) آب با غلظت 9در هزار قند                     4) آب با غلظت 2در هزار قند

 

169- اوره از تجزیه کدام مواد غذایی حاصل می آید؟

1) چربی ها       2) هیدرات های کربن      3) پروتئین ها        4) همه مواد آلی

 

170- چرا در هوای گرم حجم ادرار کم تر و رنگش تیره تر است؟

1) دفع آب فقط بر عهده کلیه ها نیست .                 

2) کلیه ها در هوای سرد بهتر عمل می کنند.

3) گرما عامل ضد ادراری است.                                     

4) چنین وضعی عمومیت ندارد.

 

171- اجزای ساختمانی هر هرم در کلیه ها کدام است؟

1) لوله های خمیده و جمع کننده     2) لوله های جمع کننده و هنله   

3) لوله های هنله و خمیده      4) لوله های خمیده و شبکه خونی

 

172- در عمل باز جذب مواد چگونه به پلاسما باز می گردد؟

1) انتشار              2) اسمز                 3) انتقال فعال                4) انتشار یا انتقال فعال

 

173- بین فشار خون در کلیه ها و عمل تراوش چه رابطه ای وجود دارد؟

1) مستقیم                 2) معکوس                3) بی اثر                    4) متغیر

فصل 9

 

174- سلول های کدام یک از ماهیچه های زیر با سه ماهیچه دیگر تفاوت ساختاری دارد؟

1) سرینی بزرگ                 2) طولی معدی                    3) خیاطه                4) دیافراگم

 

175- کدام یک مثالی از جنبش فعال در گیاه است؟

1) باز شدن میوه ها           2) حرکت آنتروزوئید سرخس

3) شکفتن هاگدان                 4) انتشار دانه

 

176- گرده افشانی چه نوع جنبشی است؟

1) تنجشی                    2) غیر فعال                  3) خودبه خودی               4) فعال

 

177- کدام رفتار در اثر تورژسانس سلولی بروز می کند؟

1) تنجش                2) زمین گرایی                3) آب گرایی                 4) شیمی گرایی

 

178- کدام حرکت زیر مستقل از جهت محرک است؟

1) گرایش               2) تنجش                   3) پیچش                    4) تاکتیکی

 

179- زرد پی ماهیچه ها از چه نوع بافتی است؟

1) ماهیچه ای      2) چربی         3) پیوندی           4) عصبی

 

180- سیستم هاورس به کدام یک از اجزای زیر تعلق دارد؟

1) کبد              2) استخوان                 3) اعصاب                4) ماهیچه ها

 

181- انقباض در کدام یک سریع است ؟   

1) دیافراگم        2) سرخرگ        3) مثانه             4) مری

 

182- در شکل مقابل علامت سؤال کدام ماهیچه را نشان می دهد؟

1) دلتایی    2) ذوزنقه ای     3) سینه ای بزرگ      4) جناغی،ترقوی،پستانی

 

 

183- زایده آرنج و قوزک خارجی پا به ترتیب مربوطند به استخوان های:

 

1) زند زیرین– نازک نی          2) زند زبرین – درشت نی     

3) زند زیرین – درشت نی      4) زند زبرین – نازک نی

 

184- با توجه به نوع بافت استخوانی، کدام استخوان استحکام زیاد تری دارد؟

1) سر استخوان ران             2) وسط استخوان بازو             3) وسط دنده          4) بند انگشت

 

185- چرا یک مار سریع تر از یک کرم خاکی حرکت می کند؟

1) کرم صاحب ماهیچه های قوی نیست.                            

2) مار ماهیچه های مخطط و کرم ماهیچه های صاف دارد.

3) ماهیچه های مار به اسکلت تکیه دارد .                         

4) جثه مار بزرگ تر از جثه کرم است.

 

186- واکنش ماهیچه در برابر اثر محرک چیست؟  

1) تحریک پذیری    2) انبساط       3) انقباض         4) ارتجاع

 

187- حرکت در جانوران به منظور….. و …… صورت می گیرد.

1) تولید مثل– فرار از خطر     2) فرار از خطر – تغذیه        

3) تغذیه – تولید مثل            4) تغذیه – یافتن استراحتگاه

 

188- محدود بودن رشد بدنی بیش تر بندپایان ساکن خشکی ( به ویژه حشرات) حاصل وجود کدام است؟

1) ناقص بودن دستگاه گردش خون   2) وجود مراحل متعدد دگردیسی   

3) ناقص بودن دستگاه تنفس   4) وجود اسکلت خارجی

 

189- کدام یک از استخوان های پا نقشی مشابه آرنج در دست دارد؟

1) نازک نی             2) کشکک            3) قوزک داخلی پا                4) قوزک خارجی پا

 

190- نسبت زمان استراحت قلب به فعالیت آن در 24 ساعت چقدر است؟

1)2/1          2) 4/1                3) دو برابر            4) مساوی

 

 

 

 

 

[ ] [ ] [ مدیر ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

از نفس خودم جداییم ده یا رب/و از قید خودم رهاییم ده یا رب× بیگانه ز آشنای خویشم گردان/یعنی به خود آشناییم ده یا رب ××××××××××××××××××××××××
موضوعات وب
امکانات وب

دریافت كد ساعت
Alatash.com , پخش زنده از حرمین شریفین!